Regulamin

Regulamin Serwisu Retail-Database.com

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego Retail-Database.com. W Regulaminie zawarte są informacje i zasady korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Klientów oraz Użytkowników korzystających z usług Serwisu.

 

Pkt.1. Definicje

Retail-Database.com - Serwis internetowy zwany dalej "Serwisem", gromadzący informacje o centrach handlowych, najemcach centrów handlowych oraz firmach powiązanych z rynkiem powierzchni handlowych, podzielony na trzy Katalogi informacyjno-bazodanowe:

  • Centra Handlowe w Budowie
  • Centra Handlowe w Polsce
  • Sieci Handlowe w Polsce


Operator - właściciel Serwisu Retail-Database.com, którym jest firma CentraNet s.c. z siedzibą w Poznaniu (60-102) przy ul. Wronczyńskiej 10. NIP: 779-229-41-26 Regon: 300383836.

Klient / Zamawiający – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, odpłatnie korzystająca z usług Serwisu.

Konto – aplikacja internetowa dostępna po zalogowaniu się na stronie internetowej Serwisu przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca Klientowi, który podpisał umowę i dokonał rejestracji, korzystanie z Serwisu na zasadach odpłatnych.

Administrator - osoba występująca z ramienia Serwisu wyznaczona do działań mających na celu prawidłowe jego działanie oraz zmianę ustawień i parametrów pracy Serwisu, a także aktualizację wszelkich danych zawartych w Serwisie.

Dziennikarz Serwisu / Moderator – osoba występująca z ramienia Serwisu, zamieszczająca zredagowane informacje prasowe, pozyskane samodzielnie lub otrzymane od firm współpracujących z Serwisem, w określonych katalogach tematycznych Serwisu.

Opiekun – osoba występująca z ramienia Serwisu wyznaczona do kontaktu z Klientem oraz udzielająca  niezbędnych informacji w ramach wykupionej usługi.

Newsletter - internetowe wiadomości w formacie HTML wysyłane na adresy zarejestrowanych Klientów Serwisu Retail-Database.com, informujące o aktualnie dodawanych publikacjach w Serwisie oraz aktualizacjach prezentacji poszczególnych Podmiotów, znajdujących się w bazie danych. Wszystkie newslettery wysyłane są automatycznie tylko na adresy e-mail zarejestrowanych Klientów Retail-Database.com za zgodą Klientów i nie stanowią niezamówionej informacji handlowej (spamu). Klient ma możliwość zmiany preferencji wysyłek newslettera z poziomu Panelu Klienta po zalogowaniu do Serwisu.

Publikacje – zredagowane informacje prasowe, dotyczące rynku powierzchni handlowych, zamieszczane przez Dziennikarzy na łamach Serwisu w odpowiednich katalogach tematycznych.

Zamówienie (zwane dalej Zleceniem lub Zamówieniem) – jest to umowa o współpracy pomiędzy Serwisem a Klientem, określająca zakres świadczonych usług oraz zobowiązania obu Stron w okresie trwania współpracy. Obustronnie podpisane zlecenie dołączane jest każdorazowo do wystawionej faktury VAT i wysyłane na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.

Strony - Operator i Klient (zwani z osobna Stroną) zawierający umowę Zlecenia wykonania usługi, do której zastosowanie znajdują zapisy niniejszego Regulaminu.

Baza danych – zbiór danych na temat otartych centrów handlowych, budowanych centrów handlowych, sieci handlowych oraz form powiązanych z ich funkcjonowaniem prowadzących działalność na Polskim rynku i wprowadzonych do Serwisu zgodnie z określonymi regułami. Obejmuje dane graficzne i cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi przez Serwis.

Formatka - służy do zbierania informacji o obiektach handlowych i ich najemcach. Wypełniając formatkę osoba reprezentująca dany Podmiot wyraża zgodę na publikację tych danych w Serwisie. W przypadku nie otrzymania formularza Redakcja Serwisu ma prawo opublikować dane firmy na podstawie informacji powszechnie dostępnych.

Dostęp DEMO – wersja demonstracyjna całej Platformy Retail-Database.com, na której znajdują się wybrane dane z trzech katalogów. Dostęp DEMO nie jest odpłatny, ani ograniczony czasowo, ale posiada ograniczony zakres danych i służy jedynie do zobrazowania funkcjonalności Serwisu.

Licencja – to uprawnienie dla 1 Użytkownika Klienta, który w ramach umowy posiada dostęp do wybranego lub wybranych katalogów.


Pkt.2. Usługi świadczone Klientom Serwisu

1. Usługi Serwisu polegają na przedstawieniu informacji, związanych z rynkiem powierzchni handlowych oraz płatnym dostępie do określonych Katalogów platformy Retail Database po uprzednim zalogowaniu do Serwisu.

2. Klient podlega rejestracji, w wyniku której zostaje utworzone Konto, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług oferowanych przez Serwis.

3. Zamawianie usług oferowanych przez Retail-Database.com wymaga obustronnego podpisania dokumentu Zamówienia wraz z Regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem okresu współpracy przez obie Strony.

4. Regulamin wiąże Klienta na cały okres trwania usługi, na jaki została wniesiona przez Klienta opłata.

5. Podmiot zamawiający, zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, uzyskuje prawo do korzystania z SERWISU, polegające na wyświetlaniu jego treści na ekranie komputera zgłoszonych użytkowników. Użytkownikami mogą być wyłącznie członkowie organów zarządzających lub pracownicy ZAMAWIAJĄCEGO, posiadający zarejestrowane w Serwisie adresy e-mail w domenie firmy Zamawiającego. W pozostałych przypadkach OPERATOR zastrzega sobie prawo odmowy przy udzielaniu dostępu do Serwisu.
 

Pkt.3. Płatności

1. Płatności za dostęp Serwisu należy regulować na zasadzie przedpłaty, za pomocą przelewu internetowego lub przelewu bankowego na wskazane przez Operatora konto bankowe, w terminie 7 dni od momentu wystawienia Faktury proforma.

2. Ceny znajdujące się w ofercie usług świadczonych przez Serwis są cenami netto. Każdorazowo do ceny usług oferowanych przez Serwis doliczany będzie podatek o towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

3. Na podstawie wniesionej przez Klienta opłaty na konto Serwisu, za świadczone usługi zostaje wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłana na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w dokumencie Zamówienia


Pkt. 4. Obowiązki Zamawiającego

1. ZAMAWIAJĄCY nie jest uprawniony do rozpowszechniania KATALOGU poprzez jego kopiowanie i rozsyłanie do innych osób, firm lub instytucji. W szczególności ZAMAWIAJĄCY nie ma prawa do przenoszenia praw wynikających z umowy na osoby trzecie, jak również nie jest upoważniony do udostępniania całości lub części KATALOGU na podstawie umów najmu, użyczenia, dzierżawy, innych umów lub bezumownie osobom trzecim. Oznacza to, że udostępnianie KATALOGU w całości lub części przez ZAMAWIAJĄCEGO lub jego pracowników osobom trzecim, jak i wykorzystywanie KATALOGU dla innych potrzeb niż własne potrzeby informacyjne ZAMAWIAJĄCEGO, stanowi naruszenie niniejszych Warunków Umowy.

2. Podczas realizowania umowy Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu i aktów na nim opartych oraz dobrych obyczajów. Za szkody wynikłe z naruszenia postanowienia zawartego w zdaniu poprzedzającym, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim przez treści i publikacje umieszczone w obrębie Serwisu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.

3. Klient jest zobowiązany spełniać wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z usług Serwisu. Treść tych wymagań każdorazowo będzie podawana przez Operatora lub Opiekuna.

4. Klient ma obowiązek informować Operatora o zmianie adresu do doręczeń, w tym adresu e-mailowego. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wysłanie korespondencji, w tym także w formie elektronicznej, na ostatni znany adres Klienta będzie miało skutek doręczenia.


Pkt. 5. Obowiązki Operatora i jego odpowiedzialność

1. Operator  prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Operator nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za brak tej dostępności z przyczyn od niego niezależnych.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treść artykułów i informacji umieszczonych w Serwisie, a także szkody wynikłe z możliwych opóźnień, nieścisłości i opuszczeń w treści;

b) jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Serwisu lub korzystanie z niego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu oraz naruszanie praw osób trzecich;

c) szkody spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie danych dostępowych Klienta;

d) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Operatora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Operator nie był w stanie zapobiec;

e) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług oferowanych przez Serwis z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych), spowodowanych działaniami siły wyższej, jak również z przyczyn niezawinionych przez Operatora  lub od niego niezależnych.

3. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego modernizacją, trwających nie dłużej niż 24 godziny każda, bez wcześniejszego informowania o przerwach w dostępie do Serwisu.

4. Operator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta w Serwisie w przypadku stwierdzenia:

a) nieuprawnionego działania w Serwisie,

b) działania na szkodę osób trzecich

c) opóźnienia w spełnieniu przez Klienta zobowiązania pieniężnego

 
Pkt. 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku gdy postanowienia Umowy nie są realizowane z wyłącznej winy Operatora, a dotyczą m.in. nieprawidłowości działania Serwisu lub wadliwych rozliczeń usług, Klient, który zawarł z Operatorem Umowę, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odpowiedzialność Operatora.

2. Wszelkie reklamacje muszą być zgłaszane w formie e-mailowej na adres: centranet@centranet.pl

3. Operator niezwłocznie rozpocznie działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn złożonej reklamacji i ustosunkuje się do reklamacji w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.

5. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3, w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga działań specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Operatora (np. awaria sprzętu, sieci internetowej itp.).

6. Operator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może być uzależnione od uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień – wówczas czas ich udzielenia każdorazowo wydłuża okres rozpatrzenia reklamacji.

7. W razie nieprawidłowości w działaniu Serwisu, Operator zobowiązuje się do przedłużenia czasu świadczenia usługi o okres w jakim nastąpiły nieprawidłowości.


Pkt.7. Polityka prywatności

1. Serwis Retail-Database.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta Serwisu i Użytkownika, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Serwisu www.Retail-Database.com.

2. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Operator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych zarejestrowanych Użytkowników, którzy wykupili dostęp do Serwisu.


Pkt.8. Niezapowiedziane Wiadomości

1. Klient, który zawarł z Operatorem Umowę i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie niezapowiedzianych wiadomości od Operatora.

2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Serwisu i usług np. nowe produkty, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).


Pkt.9. Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary portalu Retail-Database.com mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Pkt.10. Zmiany Regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmianie niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą przyjęcia przez Klienta oświadczenia o zmianie Regulaminu.

3. Zaoferowanie w Regulaminie nowych usług internetowych nie zmieniających warunków tego Regulaminu nie stanowi zmiany umowy.


Pkt.11. Postanowienia końcowe

1. OPERATOR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ZAMÓWIENIA lub zakończenia wydawania KATALOGU w każdym czasie. Zaprzestanie wydawania KATALOGU skutkuje automatycznym rozwiązaniem umowy. Do okoliczności uzasadniających zaprzestanie wydawania KATALOGU należą w szczególności zmiany w obowiązującym prawie lub zmiany albo rozwiązanie umów zawartych przez OPERATORA z dostawcami usług związanych z przygotowywaniem lub wydawaniem KATALOGU, a także zmiany organizacyjne. W takim przypadku dokonane przez ZAMAWIAJĄCEGO wpłaty z tytułu opłat, o których mowa w pkt. 3 Zamówienia, podlegać będą zwrotowi na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w części proporcjonalnej do okresu, w którym na skutek zakończenia wydawania KATALOGU nie otrzymywał on dostępu do KATALOGU. Określony powyżej obowiązek OPERATORA do zwrotu części opłat wyczerpuje wszelkie roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO w związku z zakończeniem wydawania KATALOGU i wynikającym z tego faktu rozwiązaniem umowy.

2. W razie naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Niniejszych Warunków Zamówienia lub ogólnych warunków umów CentraNet s.c. OPERATOR ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

3. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Klientem a Operatorem.

4. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO są określone w niniejszej umowie w sposób wyczerpujący i wygasają z dniem zakończenia opłaconego okresu subskrypcji KATALOGU.  Wszystkie spory powstałe na tle zawarcia lub realizacji umowy będą rozwiązywane na drodze negocjacji między ZAMAWIAJĄCYM I OPERATOREM. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów jest prawo polskie. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia
01 stycznia 2016 roku.